Logga in
 

Vi vill värna om vår miljö och bevara omgivningen. Det är viktigt att vi hjälps åt.
Här är lite informationsbrochyrer som rekomenderas:
BMR - Båtmiljörådet lilla miljöguide
Transportstyrelsen - Töm inte i sjön

1. Förtöjningsregler

Båt förtöjd på insidan av bryggan = fören mot bryggan:

Båt förtöjd på utsidan av bryggan = aktern mot bryggan:

Tänk på att alltid förtöja för storm!

2. Försäkrings- och ansvarsskydd

Du är skyldig att ha en försäkring för båten med ansvarsskydd, som gäller eventuellt skadestånd om du orsakar skador på person eller egendom. Jämför även krav på förtöjning i försäkringsvillkoren!

3. Skador på bryggan orsakade av din båt

Skador på bryggan, vilka orsakas av din båt, räknas inte in i det årliga underhållet. Reparationen bekostas (och utförs) av den som orsakat skadan. Styrelsen skall informeras om skadan och sedan besikta och godkänna reparationsarbetet.

4. Tillsyn över bryggområdet

Som medlem är du skyldig att skyndsamt meddela styrelsen om du uppmärksammar något onormalt på och intill bryggorna, exempelvis bryggdetaljer som blivit skadade, andra medlemmars båtförtöjningar som släppt eller uppenbar obehörig förtöjning vid bryggorna. Du är också skyldig, även om du inte går vakt, att meddela misstänkt brottslig verksamhet.

5. Rent och snyggt

Du är skyldig att medverka till att bryggområdet hålls rent och snyggt.  Badföreningens soptunnor kan utnyttjas för mindre skräp. Större föremål, som exempelvis förtöjningsdon som du inte längre använder, ska fraktas bort från bryggområdet. Drivmedelsläckage ska omedelbart åtgärdas.

6. Spolning

Spolning och rengöring av båtar är inte tillåten i Torstensvik.

7. 2:a handsuthyrning

Medlem, som inte avser att utnyttja sin plats, ska meddela detta skriftligen till styrelsen så att denna kan hyra ut platsen i 2:a hand under innevarande säsong. Styrelsen skall meddelas om detta senast den sista mars. Om styrelsen inte lyckas hyra ut din båtplats i 2:a hand kvarstår ditt fulla ansvar för innevarande år t ex: årskostnad och vakthållning. Du är dock skyldig att medverka vid föreningens arbetsdagar (se nedan) oavsett om din plats är uthyrd i 2:a hand eller inte.

8. Arbetsdagar

Vi har normalt två arbetsdagar per år för att lägga i resp. ta upp bryggan. Det kan ibland behövas flera arbetsdagar på våren då isen har gått hårt åt stolparna. Du är skyldig att delta vid minst två arbetsdagar per säsong. Du är skyldig att medverka oavsett om din plats är uthyrd i andra hand eller inte. Medlem som inte fullgör denna skyldighet skall betala en avgift fastställd av föreningsstämman per utebliven arbetsdag. Meddela styrelsen i god tid innan arbetsdagen om du inte kan närvara.

9. Kontaktuppgifter

Du är skyldig att meddela till styrelsen om dina kontaktuppgifter ändras. Du ger samtidigt ditt medgivande till att styrelsen, för att fullgöra sina åtaganden enligt föreningens ingångna avtal får skicka dessa vidare till avtalspartners samt till Båtsamverkan i Frillesås.

10. Båtsamverkan i Frillesås

Du är skyldig att delta i den vakthållning som Båtsamverkan i Frillesås organiserar. Detta gäller alla på årets bryggvaktslista även om du inte har lagt i din båt. Styrelsen översänder bryggvaktlistan till Båtsamverkan (i slutet av april). När bryggvaktslistan sedan är distribuerad är det den enskildes ansvar att fullfölja åtagandet och vid eventuellt förhinder ordna med ersättare eller byte av dag för vakthållning. Om du är försumlig, t.ex. genom att utebli från nattbevakningen på tilldelat datum, utan att skaffa ersättare, eller genomför nattbevakningen på ett övrigt flagrant dåligt sätt får du betala en avgift fastställd av föreningsstämman. Du riskerar dessutom att bli utesluten som medlem. Om styrelsen inte har lyckas hyra ut din båtplats i 2:a hand är det fortsatt ditt ansvar att gå vakhållningen. Vid sen 2:a handsuthyrning (efter det att bryggvaktslistan är distribuerad) är det ditt ansvar att gå vakthållningen eller eventuellt säkerställa byte med 2:a handshyraren. 

12. Byte av båtplats

Ansökan om byte av plats ska du skriftlig ställa till styrelsen. Ansökan gäller tills vidare. När en båtplats blir ledig ska styrelsen erbjuda platsen till 1 - intern kölista, 2 – extern kölista och därefter 3 – extern kölista (2:a handsuthyrning). Vid fördelning av platser – både till medlemmar och 2:a handshyrestagare - ska de som är bostatta eller har fritidsbostad i Frillesås ha företräde, därefter övriga intressenter.

12. Uppsägning av båtplats

När du inte längre vill ha kvar din båtplats meddelar du skritligen styrelsen. När medlemskapet upphör återbetals medlemsinsatsen enligt stadgarna. Om föreningens ekonomiska situation inte medger att medlemsinsatsen återbetalas ska beslut om återbetalningsnivå först fastställas av ordinarie föreningsstämma. Eventuell skuld till föreningen avräknas innan återbetalning sker av medlemsinsats. Vid föreningens upphörande återbetalas medlemsinsats enligt stadgarna.Kontakta oss

Torstensviks Bryggförening
Berguven 6 lgh 1106 C/O Hans Bertéus
436 53 HOVÅS

Ordförande Patrick Svensson Tel: 0735-93 53 18
Tillfällig e-post: marcus.schulz@kungsbacka.se